Farlig avfall

Farlig avfall

Hva: Spillolje, løsemidler, syrer, malingsrester, batterier, sparepærer, lysstoffrør m.m.

Hvor: Bringes til merket plass.

Hvorfor: Miljøskadelige stoffer destrueres og øvrig materiell gjenvinnes.

Farlig avfall er avfall som ved uforsvarlig håndtering kan påføre mennesker, dyr og natur stor skade. Spillolje, løsemidler, syrer, lut og malingsrester er eksempler på farlig avfall. Selv små skvetter kan være farlige dersom de kommer på avveie.

Farlig avfall må ikke blandes sammen med annet avfall, helles ut i sluk, eller etterlates i naturen.

Retura Midt AS er godkjent innsamler av farlig avfall – både fra husstander og næringsliv.

  • Vi henter farlig avfall etter avtale med den enkelte bedrift. Firma kan også selv levere til våre mottak.
  • Vi leier ut miljøstasjoner, innsamlingsutstyr o.l.
  • Vi kan forestå sortering og klassefisering av avfallet.
  • Vi kan fylle ut deklarasjonsskjema.
  • Vi sørger for forsvarlig destruksjon av avfallet i godkjent anlegg.

Retura Midt AS sørger for at farlig avfall sortert og gjort klart for videre transport til ulike godkjente behandlingsanlegg. En del av det farlige avfallet blir energigjenvunnet, mens resten uskadeliggjøres eller lagres på en miljøriktig måte.