Farlig avfall

Farlig avfall er avfall som ved uforsvarlig håndtering kan påføre mennesker, dyr, natur og miljø stor skade. Eksempler på farlig avfall er spillolje, løsemidler, syrer, malingsrester, batterier, sparepærer, lysstoffrør m.m. Selv små skvetter fra farlig avfall kan være farlige dersom de kommer på avveie.

Alt av farlig avfall er deklarasjonspliktig, og må være deklarert på forhånd før det kan hentes/leveres til godkjent avfallsmottak. Dette kan du gjøre gjennom Avfallsdeklarering.no selv. Du kan også gi oss i Retura Midt fullmakt, slik at vi kan gjøre det for deg.

Retura Midt AS sørger for at farlig avfall blir sortert og gjort klart for videre transport til ulike godkjente behandlingsanlegg. En del av det farlige avfallet blir energigjenvunnet, mens resten uskadeliggjøres eller lagres på en miljøriktig måte.

Vi kan hjelpe deg med:

 – å hente farlig avfall etter avtale

 – leie ut miljøstasjoner, innsamlingsutstyr o.l

 – hjelpe med sortering og klassifisering av avfallet

 – fylle ut deklarasjonsskjema

 – sørge for forsvarlig destruksjon i godkjent anlegg.

Typer Farlig avfall

Retura Midt AS bistår med ytterligere informasjon

Ta gjerne kontakt med oss for spørsmål.

Avfallstyper

Papp

Papir

Plast

Matavfall

Glass og metall

Restavfall

Trevirke

Metall

EE-avfall

Farlig avfall

Risikoavfall