Tjenester

For å sikre våre kunder gode avfallsløsninger, tilbyr Retura Midt AS en rekke tjenester knyttet til planlegging, gjennomføring og dokumentasjon. Håndtering og behandling av avfall er et fagfelt som krever stadig mer spesialkunnskap – og vi legger store ressurser i å være oppdatert og hele tiden ha den nødvendige kompetansen.

Våre tjenester

Miljøkartlegging

Miljøkartlegging innebærer en grundig kartlegging der man ved hjelp av materialprøver, analyser og kunnskap og byggeavfall påviser forekomster av farlig avfall i bygget. Retura Midt utfører miljøkartlegging av alle typer bygg og konstruksjoner.

Miljøkartlegging av bygg er en viktig del av arbeidet som gjøres i forkant av riving og vesentlig endring av bygg. Ved riving av bygg eller vesentlig reparasjon av bygg som overskrider 100m2 eller genererer over 10 tonn bygge- og rivingsavfall, skal bygget kartlegges og det skal utarbeides en miljøsaneringsbeskrivelse av bygget.

Sentral godkjenning

Retura Midt har sentral godkjenning for Miljøsaneringsbeskrivelser i tiltaksklasse 1. Våre kartleggere arbeider i team, der de går nøye i gjennom bygget og tar materialprøver for å påvise helse- og miljøfarlige stoffer. Når bygget er ferdig kartlagt, utarbeider vi en miljøsaneringsbeskrivelse der alle forekomster av farlig avfall er fordelt etter type og hvor i bygget det er påvist. Miljøsaneringsbeskrivelsen beskriver hvordan bygget skal rives, hvordan avfallet skal håndteres og danner et riktig grunnlag for prissetting av prosjektet.

Regelverket rundt Miljøkartlegging og avfallsplan finner man i TEK 17, Kapittel 9 Ytre miljø § 9-7. Den finner du her: Byggteknisk forskrift

Bilde av Lise som måler farlige miljøstoffer i en haug med trevirke

Avfallsplan

I forbindelse med budsjettering, planlegging og utarbeidelse av avfallsplaner er det ofte behov for å beregne forventede avfallsmengder, og for å få en oversikt over hvilke avfallstyper som skal håndteres.

I de fleste tilfeller kan Retura Midt ta en gjennomgang av prosjektet eller virksomheten og gjøre de nødvendige beregninger.

For våre kunder innen bygg- og anleggsbransjen har vi utarbeidet et eget beregningsverktøy som gjøre det raskt og enkelt å beregne avfallsomfanget.

Sikkerhetsmakulering

Papir med fortrolig innhold kan gjøre stor skade om de kommer på avveie. Det kan være papirer med sensitive personalopplysninger, produktbeskrivelser, resepter, strategidokumenter, regnskapsbilag og mye annet. Slike papirer finnes i de fleste bedrifter og offentlige virksomheter.

Sensitiv informasjon og viktige dokumenter er det mange bedrifter som ønsker en trygg håndtering av. Dokumenter som bør sikkerhetsmakuleres inneholder for eksempel informasjon om kunder, forretningsmessige forhold, ansatte, regnskap og så videre.

Bilde av Jon, Ketil og Lise som diskuterer et prosjekt

Rådgivning

Håndtering og behandling er et fagfelt som krever stadig mer spesialkunnskap. Vi i Retura Midt kombinerer høy avfallskompetanse med unik lokalkunnskap. Dette sikrer våre kunder de rette avfallsløsningene – som tar hensyn til både miljø og økonomi.

Verdien av smart avfallshåndtering kan være stor: man sparer både tid, penger og plass. For de fleste er også vissheten om at virksomhetens avfallsløsning tar hensyn til miljøet og tilfredsstiller myndighetenes krav av stor betydning. Alt dette er i trygge hender med Retura Midt på laget! Vi legger store ressurser i intern kompetanseutvikling og er sertifisert i henhold til kvalitetsstandarden ISO 9001 og miljøledelsesstandarden ISO 14001. Kort sagt, vi vet hvordan vi skal hjelpe deg og miljøet på beste måte!

Sorteringsopplæring

Retura Midts opplæringsprogram gir dine ansatte en grundig opplæring i avfallshåndtering og motiverer hver enkelt til å sortere riktig.

Hjelp oss å hjelpe miljøet – gjør de ansatte til miljøambassadører!

For å sikre riktig bruk av virksomhetens sorteringsløsning, kan det være en god idé å gi de ansatte grundig opplæring i avfallshåndtering og motivere hver enkelt til å sortere riktig. Husk at riktig sortering som regel også reduserer kostnadene!

Jobber du i en bransje med mye utenlandsk arbeidskraft? Retura Midt tilbyr sorteringsveiledere og merking på flere språk.

Vi i Retura Midt kan også hjelpe deg med ulike sorteringsmøbler. Jo enklere de ulike avfallstypene kan sorteres, jo mindre restavfall får man. Restavfall er en av de mest kostbare fraksjonene, både med tanke på miljøet og økonomien.

Retura Midt tilbyr kurs og opplæring på forskjellige nivå. Ta gjerne kontakt med oss for nærmere informasjon, enten på hovedkontoret på Orkanger, på e-post post@retura-midt.no, eller telefon 72 48 67 70.

Vår sorteringsguide som sier hva restavfall usortert ikke skal inneholde. Restavfall usortert skal ikke inneholde, farlig avfall, matavfall, hageavfall, Isolasjon, EE-avfall, gips, dekk, stein, sand og grus.

Rapportering

Alt etter kundens behov kan vi rapportere på forskjellige nivå. Noen ønsker en tilbakemelding hver uke, mens andre klarer seg med en rapport i året. Våre rapporter gir deg full kontroll på innsamlede avfallsmengder og kostnader. Rapportene kan gjøres tilgjengelige gjennom vårt webbaserte miljøregnskap IBalanse. Du får tildelt en egen påloggingsinformasjon, og kan enkelt og greit laste ned dine rapporter, når og hvor det passer deg.

For å sikre kvaliteten på virksomhetens avfallsløsning, bør en årlig revisjon gjennomføres. Sammen med kunden ser vi på målsetninger og faktiske resultater og vurderer behovet for endringer eller tilpasninger. Revisjonen inkluderer også en oppdatering i forhold til lover og forskrifter, samt eventuelle endringer på mottaks-/behandlingssiden.

Vi hjelper deg med

Produkter

For å håndtere avfallet riktig, kreves det rette utstyret. Retura Midt AS har løsningene du trenger. Vi har alt fra enkle beholdere til store containere og komprimatorer.

Sortering & gjenvinning

Det er veldig viktig at man gjenvinner det som kan gjenvinnes. Mye av det som blir brukt i dag, er ikke fornybare ressurser. Det må et skifte til, slik at alle fokuserer mer på benytte ting flere ganger.

Løsninger

Vi tilrettelegger alltid mest mulig med våre kunder, slik at man får den beste sorteringsløsningen mulig. Alle har forskjellige behov og målsetninger, og vi kan tilpasse våre løsninger for deg.