Restavfall


Hva er restavfall?

Restavfall viser til den delen av avfallet som enten er uegnet for gjenvinning, som må etter-sorteres før det kan gjenvinnes, eller som består av ulike typer brennbart avfall. Det er veldig viktig av avfallet ikke inneholder for eksempel gips, dekk, isolasjon, EE-avfall eller farlig avfall. Dette skal alltid sorteres ut og leveres separat.

Denne avfallstypen kan samles i container, beholder eller presses i komprimator på søppelrom. 

Avfallstypen deles videre inn i tre ulike avfallstyper:

  • Usortert restavfal
  • Brennbart rest
  • Ikke-brennbart rest

Hva er usortert restavfall?

Usortert avfall er avfall som gå videre til våre behandlingsanlegg for sortering. her vil man ikke ha med gips, isolasjon, EE-avfall, dekk, mat- og hageavfall, fyllmasse eller farlig avfall.

Usortert rest sorteres på behandlingsanlegg. Der tar man ut magnetiske og ikke-magnetiske metaller, og andre avfallstyper som kan gjenvinnes. Det blir også tatt ut stein og andre inerte partikler gjennom denne prosessen.

Man har også det vi kaller blandet produksjonsavfall, hvor det ikke må inneholde våtorganisk avfall, spesialavfall inkl. PCB-vinduer, EE-avfall/kuldemøbler eller bildekk. Det tas ekstra betalt ved feillevering av slike fraksjoner. Avfallet kan inneholde større/ubrennbare gjenstander. Ved behov knuses avfallet før sluttbehandling eller energigjenvinning.

Hva er brennbart og ikke?

Brennbar rest går videre til energigjenvinning. Her kan det inneholde våtorganisk avfall, men ikke større gjenstander(maks 1 meter). 

Ikke brennbart rest er alt som ikke kan brennes, enkelt sagt. Dette er avfallstyper slik som gips, porselen, tegl og lignende, som går direkte til deponi.

Retura Midt og restavfall

Når man sier forbrenning eller energigjenvinning, så vil dette si at det brennes og energien går til oppvarming av boliger, institusjoner og varmtvann. Noe som er veldig positivt, da mest mulig kommer til nytte for samfunnet.

Det er veldig lønnsomt å sortere ut så mye som mulig av avfallet til gjenvinning, for så å levere minst mulig restavfall, da dette er en av de dyreste avfallstypene. Se gjerne vår sorteringsveileder for mer informasjon eller kontakt oss. Les gjerne mer om energigjenvinning på Statkraft sine sider.

Typer Restavfall

Retura Midt AS bistår med ytterligere informasjon

Ta gjerne kontakt med oss for spørsmål.

Avfallstyper

Papp

Papir

Plast

Matavfall

Glass og metall

Restavfall

Trevirke

Metall

EE-avfall

Farlig avfall

Risikoavfall