Restavfall

Restavfall

Hva: Restavfall.

Hvor: Presses i komprimator på søppelrom.

Hvorfor: Går til energigjenvinning.

Usortert avfall

Usortert avfall er avfall som går til våre behandlingsanlegg for sortering.

Brennbart restavfall

Kan inneholde våtorganisk avfall, men ikke større gjenstander (max. 1 m). Går direkte til energigjenvinning.

Ubrennbart restavfall

Gips, porselen, tegl og liknende går direkte til deponi.

Blandet produksjonsavfall

Må ikke inneholde våtorganisk avfall, spesialavfall inkl. PCB-vinduer, EE-avfall/kuldemøbler eller bildekk. Det tas ekstra betalt ved feillevering av slike fraksjoner. Avfallet kan inneholde større/ubrennbare gjenstander. Avfallet sorteres ved vårt behandlingsanlegg og metall, papp og så videre tas ut for materialgjenvinning. Ved behov knuses avfallet før sluttbehandling/energigjenvinning.

Ved forbrenning gjenvinnes energien til oppvarming av boliger, institusjoner og varmtvann.