Sirkulær økonomi

Overgang til sirkulær økonomi

Overgangen til sirkulær økonomi handler om det vi kaller det grønne skiftet. Dette handler i bunn og grunn om hvordan Norge skal bli et lavutslippsland innen 2050. For å nå dette målet, så må vi omstille oss et samfunn som handler innenfor naturens tålegrenser. Det skal være en overgang til både produkter og tjenester som fører til betraktelig mindre negative konsekvenser for klima og miljø. Dette ser vi jo i dag at det vil være utrolig krevende, og alle må sammen være med på å dra lasset. For å bremse utviklingen vi ser i dag og redde miljøet, så må alle land gå over til en mer grønn økonomi.

Et bilde av en spire i jord som noen holder i hendene sine. Dette symboliser bærekraftighet

Fra lineær økonomimodell

Fram til i dag så har samfunnet vært basert på en lineær økonomimodell. Denne modellen er basert på at man utvinner ressurser, produserer, bruker og kvitter seg med dem gjennom enten deponi eller forbrenning. En sirkulær økonomimodell modell derimot, handler om gjenbruk, reparasjon, oppussing eller forbedring og materialgjenvinning. Dette sørger for at færrest mulig ressurser forsvinner, samtidig en modell hvor produktene og ressursene de består av blir verdsatt høyt. Denne modellen vil hjelpe både økonomisk og miljømessig. Det tenkes at positive effekter av sirkulær økonomi vil skje innen naturmangfold, helse og økonomi, samtidig som tilgangen til ressurser sikres.

Avfallspyramiden

Avfallspyramiden viser til en mer sirkulær økonomi. I dag så kan det være enklere for en forbruker å kjøpe nytt, istedenfor å fikse det man allerede har. I noen tilfeller, så har bedriften selv satt opp til at reparering av produkt enten er vanskelig eller helt umulig. Dette kan ikke fortsette å være greit, verken for forbruker, bedrifter eller samfunnet samlet.

 

Avfallspyramiden