Riving og rehabilitering

Riving og rehabilitering

Miljøsanerings- og avfallsplan kreves når bygninger over 100 kvm skal rehabiliteres eller rives. Vi kan hjelpe deg som byggherre med utarbeidelse og innrapportering av disse planene. Klikk på les mer for å se hva vi kan hjelpe deg med.

Avfallsplan

 • Krav til avfallsplan er hjemlet i byggteknisk forskrift til plan- og bygningsloven.
 • Kreves ved oppføring av bygning over 300 m2 (bruksareal)
 • Kreves ved riving/rehabilitering av bygning over 100 m2
 • Kreves ved konstruksjoner og anlegg hvor tiltaket genererer over 10 tonn avfall.
 • Skal utarbeides og kunne fremlegges ved kontroll.
 • Skal inneholde oversikt over forventede mengder avfall.
 • Skal inneholde oversikt over håndtering og disponering av avfallet.
 • Skal ikke lenger sendes kommunen for godkjenning, før det gis igangsettingstillatelse etter plan- og bygningsloven.
 • Krav til sluttrapportering til kommunen (som vedlegg til søknad om ferdigattest), med oversikt over faktiske mengder levert avfall og disponering.
 • Krav til minst 60% kildesortering av avfall (vektbasis) på byggeplass.
 • Alvorlige avvik fra avfallsplan kan medføre overtredelsesgebyr eller tvangsmulkt.

Miljøsaneringsbeskrivelse

 • Kreves ved riving/rehabilitering av bygning over 100 m2
 • Kreves som plan for håndtering av helse- og miljøfarlige stoffer.
 • Farlig avfall er avfall som ikke kan behandles sammen med vanlig avfall, fordi det kan medføre alvorlige forurensninger eller fare for skade på mennesker/dyr/miljø.