Resirkulering

Resirkulering

Resirkulering innebærer at vi bruker avfall som råstoff for å produsere nye varer eller ressurser. Dette vil si at det du ikke kan eller vil bruke, vil gå inn i et omløp der produktet blir gjort om til noe annet eller det samme. 

Kretsløp

Nesten alt som blir mottatt hos oss, blir videre sortert og gjenvunnet til nye produkter. Dette handler om at ressursene i et kretsløp skal benyttes så langt og så mye som det lar seg gjøre. Altså slik at vi slipper å ta ut nye naturressurser hele tiden.

Det som også er et stort pluss, er at fordi vi resirkulerer så kan vi ta ut farlige stoffer og metaller, slik at vi får fjernet det fra kretsløpet.

Grønt Punkt

En drikkekartong kan ifølge Grønt Punkt resirkuleres 7 ganger. For at det ikke skal gå tap etter dette, så blir kartongene sendt til et forbrenningsanlegg som produserer varmt vann og strøm til oppvarming av boliger og bedrifter. Ved mange avfallsdeponier finnes det også et system på plass, som samler opp gass som kan bli videre utnyttet i samfunnet.

Resirkuler alt du kan, hele tiden. Da vil det bli enklere å få til det Grønne skiftet!

Et miljø i balanse